Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen journalist en tekstschrijver Elo dit en de opdrachtgever.
16130
page-template-default,page,page-id-16130,bridge-core-1.0.4,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Algemene voorwaarden Elo dit

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen journalist en tekstschrijver Elo dit en de opdrachtgever.
1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Elo dit en de opdrachtgever. Er dient sprake te zijn van een wederzijds akkoord.
1.3. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn in beginsel niet van toepassing. Tenzij deze uitdrukkelijk aan Elo dit zijn voorgelegd en schriftelijk door Elo dit zijn aanvaard.
1.4. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Voor wat betreft de nietige bepaling stellen de partijen in overleg een nieuwe bepaling vast, die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft.

 

Artikel 2 – Opdracht

 

2.1 Aan een oriënterend gesprek of mailwisseling met betrekking tot een mogelijke opdracht zitten geen kosten verbonden.
2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en veertien dagen geldig. Voor het verstrijken van deze periode dient akkoord te zijn gegeven. Anders behoudt Elo dit zich het recht voor om het voorstel te wijzigen.
2.3 Zodra een opdrachtgever een offerte van Elo dit goedkeurt, is sprake van een bindende opdracht. Dit geldt voor zowel schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Op de opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.4 Elo dit definieert in een offerte de opdrachtomschrijving en de bijbehorende tarieven. Indien van toepassing voegt zij een document bij, waarin zowel inhoudelijke elementen zijn vastgelegd, als details die van belang zijn voor de uitvoering. Zoals de leveringstermijnen, het aantal correctierondes en gevraagde betrokkenheid van de opdrachtgever.
2.5 Gemaakte kosten die horen bij de opdracht, zoals reiskosten en telefoonkosten, brengt Elo dit apart in rekening. Tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt en vastgelegd.

 

Artikel 3 – Wijziging of annulering opdracht

 

3.1 Indien een opdrachtgever na de opdrachtbevestiging de inhoud hiervan wijzigt of aanvult, brengt Elo dit de mogelijke extra kosten hiervan apart in rekening. Ook een wijziging in de opleverdatum is in dit geval mogelijk.
3.2 Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat, naar het oordeel van Elo dit, het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nodig is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, past zij de overeenkomst in samenspraak aan. Elo dit heeft in dit geval recht op een aanvullende vergoeding.
3.3 Besluit de opdrachtgever de opdracht uit te stellen of in te trekken, dan behoudt Elo dit het recht op betaling voor de verrichte arbeid en heeft zij bovendien recht op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Elo dit is niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn op een later moment te leveren.
3.4 Bij situaties van overmacht (zoals ziekte) aan de zijde van Elo dit, meldt zij dit direct aan de opdrachtgever. Als blijkt dat nakoming van de verplichtingen niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit gebeurt op basis van een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op vergoeding van kosten of schade. De opdrachtgever dient het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen.
3.5 Elo dit heeft het recht om zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding, als:

  • de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
  • de opdrachtgever failliet gaat of te laat betaalt;
  • het bedrijf van de opdrachtgever wordt geliquideerd.

3.6 Wanneer sprake is van een langdurige samenwerking, kan de opdracht door de opdrachtgever slechts worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. Gedurende deze termijn blijft de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Elo dit afnemen, of is die verplicht deze financieel te compenseren.

 

Artikel 4 – Duur overeenkomst en termijnen


4.1 Tenzij Elo dit en opdrachtgevers anders zijn overeengekomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege, zodra het werk is afgeleverd.
4.2 Indien partijen voor de levering van het werk een termijn overeenkomen, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijnen dient de opdrachtgever Elo dit schriftelijk te manen alsnog het werk te leveren, met spoed maar binnen een redelijke termijn.
4.3 De opdrachtgever dient de gegevens en informatie die nodig zijn voor het schrijven van goede teksten tijdig, helder en volledig aan te leveren bij Elo dit.

 

Artikel 5 – Eenmalige herziening werk


5.1 Na het opleveren van de teksten heeft de opdrachtgever eenmalig het recht om een eenvoudige herziening te vragen, zonder dat hiervoor een aanvullende vergoeding tegenover staat. Bij de werkzaamheden van Elo dit zit standaard één correctieronde inbegrepen.
5.2 De opdrachtgever dient Elo dit binnen tien werkdagen op de hoogte te stellen van een gewenste herziening.
5.3 Indien meer dan één herzieningen gevraagd worden, behoudt Elo dit zich het recht voor om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Betaling

 

6.2 Elo dit factureert opdrachten na beëindiging van de werkzaamheden, indien deze binnen het tijdsbestek van één maand worden afgerond.
6.3 Bij langer lopende of omvangrijke opdrachten, heeft Elo dit het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren.
6.4 De opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.
6.5 De opdrachtgever is bij een niet tijdige betaling de wettelijke rente verschuldigd, die loopt vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn.
6.6 Buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten die Elo dit maakt om de vergoeding te verhalen, zijn ook voor rekening van de opdrachtgever.
6.7 Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, mag de opdrachtgever de door Elo dit geschreven teksten op geen enkele manier gebruiken.
6.8 De betalingsplicht geldt ook als de opdrachtgever ervoor kiest de teksten niet te gebruiken.
6.9 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Elo dit onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7 – Opschorting

 

7.1 Zorgen gedragingen of handelingen van de opdrachtgever ervoor dat Elo dit de opdracht niet op een redelijke manier kan afmaken, dan heeft zij het recht de opdracht zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten. Tevens behoudt Elo dit het recht op het volledige honorarium, zoals overeengekomen in de offerte.


Artikel 8 – Auteursrecht en gebruiksrecht

 

8.1 Het auteursrecht op de door Elo dit geschreven teksten berust op Elo dit, ongeacht de doorgevoerde herzieningen op instructie van de opdrachtgever.
8.2 De opdrachtgever is verplicht vooraf toestemming te vragen bij Elo dit indien hij haar teksten wil publiceren, verveelvoudigen of een andere manier gebruiken dan afgesproken. Dit dient uitdrukkelijk én schriftelijk te zijn overeengekomen.
8.3 Als de opdrachtgever de tekst(en) ingrijpend wijzigt en Elo dit dit niet goedkeurt, kan Elo dit publicatie van de tekst verbieden op grond van de Auteurswet.
8.4 Indien de opdrachtgever inbreuk op het auteursrecht pleegt, moet de opdrachtgever een schadevergoeding betalen aan Elo dit. Deze bedraagt 300% van de overeengekomen vergoeding en omvat het door Elo dit geleden inkomstenverlies, de door de opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die Elo dit moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen, vallen niet onder dit percentage. Deze dient de opdrachtgever tevens volledig te vergoeden.
8.5 Elo dit heeft het recht op naamsvermelding bij een publicatie.
8.6 Voor iedere inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van Elo dit (conform artikel 25 van de Auteurswet – waaronder het recht op naamsvermelding) dient de opdrachtgever een schadevergoeding te betalen ter hoogte van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.
8.7 Tenzij anders is overeengekomen, heeft Elo dit het recht de door haar geschreven teksten te gebruiken voor promotie.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 

9.1 Elo dit is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever, diens personeel of derden lijdt in verband met de opdracht. Tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is.
9.2 In geval van aantoonbare roekeloosheid of opzet is Elo dit uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of zal Elo dit het geleverde product kosteloos vervangen.
9.3 Elo dit is niet aansprakelijk voor fouten in teksten na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever.
9.4 Elo dit is niet aansprakelijk voor fouten van derden, zoals bijvoorbeeld feitelijke onjuistheden in quotes of parafrases.
9.5 Elo dit is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 10 – Klachten en geschillen

 

10.1 Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever direct na levering van de teksten of binnen tien dagen na de verschijningsdatum schriftelijk te melden aan Elo dit.
10.2 Onzichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen tien dagen na vaststelling melden bij Elo dit.
10.3 Klachten rondom facturen dienen binnen tien dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij Elo dit te zijn ingediend.
10.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Elo dit beslissend.
10.5 Op elke overeenkomst tussen Elo dit en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt het geschil beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van Elo dit.

 

Artikel 11 – Geheimhouding

 

11.1 Zowel Elo dit als de opdrachtgever hebben geheimhoudingsplicht als het gaat om de vertrouwelijke gegevens die zij ten behoeve van de samenwerking met elkaar delen. Hier dienen zij zich ook na beëindiging van de opdracht aan te houden. Informatie is vertrouwelijk als je weet of kan weten dat het vertrouwelijk is.